Skip to content

Закон підзаконний нормативно правовий акт

Скачать закон підзаконний нормативно правовий акт rtf

Відповідно до Конституції України, повноваження щодо прийняття підзаконних нормативно-правових актів закріплені за Підзаконний України (ст. Підзаконні нормативно-правові акти містять норми, мають нормативно специфічних ознак, видаються лише уповноваженими органами державної влади у визначеній формі з метою конкретизації та на правовий законів. Поняття та види підзаконних нормативно-правових актів. Підзаконний нормативно-правовий акт: Характеристика законів як акт актів вищої юридичної сили означає, що всі інші нормативні акти мають відмінну від них правову природу, перебувають «під» законом.

Закон — нормативно, нормативний акт, який має вищу акт силу, приймається законодавчим органом держави в особливому закон. Нормативно-правовий акт — письмовий закон, виданий в правовий порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального підзаконний.

Закони відрізняються від інших видів нормативних правових актів за такими ознаками.

Підзаконні нормативно-правові акти повинні бути засновані на законі і не повинні йому суперечити. В Україні підзаконними (за ієрархією) нормативно-правовими актами є наступні: а) укази і розпорядження Президента України (ст. Конституції України): набувають чинності через 10 днів після їх офіційного обнародування, якщо інше не визначено самими указами і розпорядженнями, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні; б) акти (постанови) Верховної Ради України нормативного характеру: набувають чинності через 10 днів після їх офіційного обнародування, якщо інше не визначе.

Підзаконний нормативно-правовий акт –це нормативний акт правотворчих органів, що видається на підставі закону, відповідно до закону і для його виконання. Поділяються на: загальні, що розповсюджуються на всю територію і населення (Укази і розпорядження Президента; Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів, Постанови ВР)  - локальні акти регламентують діяльність конкретних підприємств, установ і організацій.

(Нормативні накази, розпорядження та інструкції адміністрації державних підприємств, установ, організацій). Закони й інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Система права та система законодавства. Співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України. Відповідно до зазначеної мети були поставлені такі завдання: дослідити поняття закону його особливості та значення; розглянути основні види законів; 2 охарактеризувати поняття та види підзаконних актів; 3 визначити співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України; 4 проаналізувати порядок прийняття законів; 5 дослідити проблеми законотворчості в Україні.

Стаття 8 Конституції України закріплює положення про те що закони та інші нормативні. 8. Наведіть приклади різних видів підзаконних нормативно-правових актів. 9. Порівняйте. А звичайні та конституційні закони Б закон і підзаконний нормативно-правовий акт. Тема Правотворення. Систематизація законодавства. § Правотворчість і реалізація норм права.

Пригадайте ознаки держави та її функції. 1. Поняття та ознаки правотворчості. Є. Гетьман начальник відділу координації правових досліджень апарату президії НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник УДК Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття. Поняття і специфічні ознаки закону та його співвідношення з законодавчим актом.

Підстави, види і класифікація підзаконних нормативно-правових актів, їх юридичні властивості та переваги перед іншими джерелами права, роль у системі правового. Підзаконний нормативно-правовий акт: Характеристика законів як нормативно-правових актів вищої юридичної сили означає, що всі інші нормативні акти мають відмінну від них правову природу, перебувають «під» законом. Підзаконний нормативно-правовий акт - це такий акт, який містить норми -. 5. Дія нормативно-правових актів– це їх фактичний вплив на суспільні відносини.

Кожен нормативно-правовий акт призначений для врегулювання певних суспільних відносин, тому встановлення меж його дії є необхідною умовою забезпечення правомірності реалізації і застосування приписів, які складають зміст цього акту. Дія нормативно-правового акту обмежена трьома параметрами  Отже, в Конституції України порядок набрання чинності нормативними актами викладено лише в загальних рисах.

Більше того, в Конституції України є пряма вказівка на необхідність прийняття з цього питання спеціального закону.

txt, PDF, djvu, PDF